ANBI-Status

Achtergrond

ANBI status verantwoording

ANBI-Radio Texel

De Stichting Lokale Omroep Texel, in volksmond Radio Texel, is een zogeheten ANBI-instelling. Via deze link kunt u bij de belastingdienst meer informatie vinden over de voordelen van de ANBI status. In dit document publiceert de Radio Texel de door de Wet aan de ANBI-status verplichte publicaties.

Naam: Stichting Lokale Omroep Texel

RSIN: 8067.782.10
KvK: 41239297

Post- en bezoekadres
Warmoesstraat 45
1791 CN Den Burg
Tel. 0615136601

Visie

De visie is de leidraad voor de komende jaren laat zich het beste als volgt beschrijven.

Radio Texel biedt 24/7 (achtergrond)nieuws over lokale culturele, educatieve en politieke en historische aangelegen die passen bij het eiland en de Texelse maat, in de dal- en nachtelijke uren aangevuld met non-stop easy listening muziek. Het Lokaal Toereikend Media Aanbod is afgestemd op de bewoners van Texel d.m.v. thema­programma’s.

In een tijd waarin “social media” en andere “World Wide Web” bronnen de overhand dreigen te krijgen dient Radio Texel een wezenlijk bestanddeel van het eilandelijke nieuwsaanbod te leveren.

Radio Texel zal streven naar nauwere samenwerkingsverbanden met de overige media, (sport) verenigingen en culturele, maatschappelijke en religieuze organisaties op het eiland door interviews en reportages over en van evenementen en gebeurtenissen informatie te verschaffen aan inwoners van de gemeente Texel.

Ingezet gaat worden op een intensivering van “crossmedia” en podcast.  Om op die wijze de interactie met het luisterpubliek te vergroten. Het inzetten van crossmedia moet leiden tot een beter en diverser programma-aanbod en een verdere professionalisering van Radio Texel. Crossmedia is pas succesvol als het gebruik ervan leidt tot een betere beleving van het programma-aanbod en een positieve bijdrage levert aan het product Radio Texel.

Radio Texel wordt gedragen en gekoesterd door luisteraars. Dit moet leiden tot voldoende vrijwilligers en medewerkers die met respect voor de mens, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid, en maatschappij in een inspirerende werkomgeving gedreven en enthousiast hun omroepwerk willen verrichten.

Missie

De missie van Radio Texel is het verzorgen en uitzenden van een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA), gebaseerd op de pijlers informatie, cultuur en educatie die aansluit bij de eilandelijke leefomgeving van de Texelaars en haar bezoekers. Radio Texel doet dit door radio-uitzendingen via de FM en ondersteund door een livestream op het internet. Radio Texel heeft de ambities om in de toekomst televisie-uitzendingen te verzorgen.

Doelstellingen

In artikel 2 van de gewijzigde statuten, verleden op 24 november 2005, staat:

 1. De Stichting, zijnde de lokale omroepinstelling, stelt zich uitsluitend, althans hoofd­zakelijke, ten doel te uitvoering van de taak van publieke omroep, bedoeld in arti­kel 13c van de mediawet, op lokaal niveau een programma voor de algemene om­roep te verzorgen in de gemeente Texel en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn.
 2. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk is.
 3. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Texel levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Uitwerkingen van de doelstellingen

De nadere uitwerking van de doelstellingen zijn in aansluiting op de visie en missie en op basis van de statuten en SWOT-analyse opgesteld. De uitwerking wordt in diverse paragrafen beschreven.

 1. Binnen 3 jaar staat bij iedere Texelaar Radio Texel aan
 2. Het voortdurend bieden van een gevarieerd media-aanbod afgestemd op Texel
 3. Het voortdurend instandhouden van een technisch volwaardig radiostation
 4. Voortdurend zorgen voor een daadkrachtig bestuur bijgestaan door een volwaardig PBO
 5. Binnen een 1 jaar nauwere samenwerking met de andere lokale media
 6. Binnen 2 jaar het verbeteren van het journalistieke niveau
 7. Binnen 2 jaar het verder professionaliseren van (jeugdige) medewerkers
 8. Binnen 2 jaar het realiseren van de streekomroep “de Wadden”.
 9. De komende 5 jaar voldoende deskundige vrijwilligers werven
 10. Zorgen dat er de komende 5 jaar afgesloten wordt een positief saldo op de balans

Verantwoording

Het bestuur is verantwoordelijk voor het nieuwsaanbod van de omroep. Zij bepalen (in overleg met de nieuwsredactie) welke items worden gemaakt, over welke onderwerpen wel of niet wordt bericht, welke communicatiemiddelen worden ingezet, sturen de overige medewerkers aan, zijn voor de overige medewerkers aanspreekpunt.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Aad van Gils
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Jan van Schie
Bestuurder techniek: Paul Eveleens
Bestuurder programmering: Frank Scherphuis
Bestuurder jeugd: Jolanda Dobber

Beloningsbeleid
Bestuurders van de Radio Texel ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning / vergoeding / vrijwilligersbijdrage

Beschikbare documenten

Het (finacieel) jaarverslag van de door de Radio Texel uitgevoerde activiteiten is te vinden in ons jaarverslag 2020.

0%