Nieuws

Voortbestaan Texel Zoo bedreigd

today18 maart 2023 75

Achtergrond

Het voortbestaan van Texel Zoo wordt ernstig bedreigd. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de Texel Zoo aan de Schorrenweg. Het college wil onder meer afzien van legalisering omdat het ‘geen toevoeging van dagrecreatie is die aansluit op de Texelse kernwaarden’.

Martijn Padberg is overrompeld door het advies, waar hij gisteren zelf van in kennis werd gesteld. “We zijn hier al zo lang mee bezig en er zijn diverse ambtenaren langs geweest. Die zeiden allemaal dat het wel goed kwam. Ik weet het zelf pas sinds gisteren en kan er nog niet teveel over zeggen. We zijn enorm geschrokken.”

In het openbare advies valt te lezen: “Voor Texel Zoo is in 2017 een handhavingstraject gestart. Omdat vraag was of de activiteiten hier gelegaliseerd kunnen worden, wordt de handhaving opgeschort. De eigenaar is met het oog op de door hem gewenste legalisatie, gevraagd een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen gediend. Legalisatie is noodzakelijk omdat de bestemming van het perceel in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013: ‘Detailhandel – Tuincentrum’ niet passend is voor het gebruik als uitsluitend dierentuin. Er kan alleen medewerking worden verleend op basis van de uitgebreide afwijkingsprocedure. Een voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking hiervoor vaststelt. Wij adviseren u voor deze legalisatie geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ondanks dat dit grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van de dierentuin.”

De gemeente schrijft verderop “De dierentuin is ontstaan zonder dat gevraagd is of dit is toegestaan binnen de bestemming. Daarvoor is in 2017 gestart met handhavingstraject. Dit traject heeft lang geduurd en leidt nu tot de vraag of legalisatie door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning wenselijk is.

Als motivatie vóór legalisatie kunnen de volgende redenen worden aangegeven:
– het gaat om een slechtweervoorziening,
– het strijdige gebruik niet heeft geleid tot veel klachten over onder andere over de parkeerdruk
– het handhavingstraject al zo lang heeft geduurd.

De redenen om de dierentuin niet te legaliseren:
– De dierentuin wordt aangemerkt als een dagrecreatieve voorziening. Dit kan een aanvulling zijn op het bestaande aanbod als dit ook past binnen de Texels Kernwaarden. Maar de dierentuin richt zich op exotische dieren en heeft geen enkele binding met het Texelse landschap. Dit is ook een dagrecreatieve ontwikkeling midden in het agrarisch gebied. Deze ontwikkeling past niet binnen de kernwaarden.
– Er wordt niet voldaan aan de parkeernormen. Er is ook geen ruimte om voldoende parkeerplaatsen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van agrarische gronden.
– Legalisatie heeft een ongewenst precedentwerking tot gevolg. Verzoeken voor dagrecreatie in het agrarisch gebied worden afgewezen. Nu meewerken kan leiden tot een verdergaande ontwikkeling van dagrecreatieve activiteiten in het agrarisch gebied. Het college komt tot de conclusie dat legalisatie in deze situatie niet gewenst is en is zich bewust dat dit standpunt verstrekkende gevolgen heeft voor de eigenaren van Texel Zoo. Deze dierentuin zal niet op deze locatie, of andere locatie op Texel voortgezet kunnen worden.”

De gemeenteraad buigt zich in april over het geschil.

Texelse Courant

Geschreven door: Remco Koelewijn

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%